мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:

Обществени пари в обществена полза:
Как да накараме Европейската Инвестиционна Банка да работи в полза на хората и околната среда


Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) е станала най-големия световен обществен кредитор. Всяка година тя отпуска заеми на стойност около 40 билиона евро, предназначени предимно за проекти в страните от ЕС, но напоследък все по-голяма част от нейните инвестиции са предназначени за страните от Средиземноморието, Африка, Карибите и Тихия океан, Латинска Америка и Азия.

ЕИБ има претенциите да бъде финансовата институция на Европейския съюз, но в действителност, тя функционира по-скоро като независима банка, носеща отговорност единствено пред своите акционери, които са правителствата на 25-те страни-членки на ЕС. Понастоящем, за ЕИБ може да се твърди, че е най-малко прозрачната, най-малко отговорната и най-малко демократично контролираната институция както от семейството институциите, заети с прилагането на политиката на ЕС, така и измежду обществените финансови институции. Като 'домашната банка' на ЕС, ЕИБ трябва да уважава и напълно да следва основните цели на ЕС, а именно, популяризирането на устойчивото развитие, намаляването на заплахата от промяната в климата, опазването на биоразнообразието и откриването на нови на работни места. Но действителността, съдържаща се в заемното портфолио на банката, рисува далеч по-различна картина. Чрез масовото отпускане на заеми за изграждане на енергийна и транспортна инфраструктура, ЕИБ е станала един от основните световни приносители за промяната в климата. Посредством своята 'голяма заемна' философия, ЕИБ често финансира големи мулнинационални компании, които имат най-малка необходимост от обществена подкрепа и служат най-малко в полза на обществото.

Ако ЕИБ има намерение да стане позитивен Европейски източник за обществено финансиране в полза на обществото по цял свят, тя трябва да претърпи реформа сега, успоредно с разширяването на Европейския съюз. Граждански групи призовават заинтересованата общественост и eвропейските политици да обединят усилия и да превърнат ЕИБ в институция, която да работи в полза на хората и околната среда. Ние си представяме ЕИБ като банка, отговорна пред обществото и прозрачна при всички свои действия. Представяме си една банка, която отпуска заеми единствено за екологично и социално устийчиви проекти с ясно очертани политика, стандарти и правила както в рамките на ЕС, така и извън него; банка, която гордо да може да заяви, че подкрепя само проекти, които са получили явното съгласие на цялата засегната и предварително информирана общественост.

Ние ще продължим нашата кампанията за повишаване на обществената заинтересованост, както и усилията си за застъпничество, за да се уверим, че следните ключови реформи са възприети и осъществени от ЕИБ. Ще информираме още членовете на УС на годишните срещи на ЕИБ за степента на постигнатия прогрес.

1. Придържане към стандартите на Европейските институции

Понастоящем, ЕИБ е най-малко прозрачната от всички институции, създадени от Споразумението на Европейския съюз, въпреки дългогодишния "диалог" с гражданското общество и Европейския Парламент за осъществяване на реформа в банката. ЕИБ твърди, че нейната непрозрачност се дължи на функционирането й като финансова институция. Въпреки това, едно проучване на Информационния център на банката във Вашингтон ДиСи и Фрийдъминфо в Ню Йорк (от април 2004), разкрива, че ЕИБ е много по-непрозрачна в сравнение с други финансови институции за многостранно развитие като Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Ние настояваме ЕИБ да възприеме нов подход за обществен достъп до нейната политика, който да запази духа на Наредба 1049/2001 на Европейския съюз и на Архуската Конвенция за достъп до екологична информация, уверявайки се че населението, пряко засегнато от проекти на ЕИБ, както и всички заинтересовани страни, са информаирани достатъчно задоволително и с тях са проведени консултации както преди одобряването на проекта, така и по време на неговото изпълнение. Това включва:

 • Публикуване на месечно резюме за дейностите на ЕИБ, в което се предоставя името и местоположението на всички проекти, предвидени за финансиране, включително името на кандидатсващата компания, размера и вида на планираната помощ от ЕИБ, категорията на проекта според неговата екологична и социална оценка, евенуалните дати, когато ще бъде получено решението на Борда за кандидатстващия проект;
 • Предостявяне на всички направени оценки за влиянието върху околната среда, хората и човешките права, както и на всякакъв вид информация, свързана с проекта най-малко 120 дни преди издаването на решение от Борда на ЕИБ;
 • Предостявяне на всички документи, свързани с проекта, както на английски език, така и на местните езици и осигуряването на достъп на всички заинтересовани страни до тези документи най-малко 60 дни преди насрочените обществените обсъждания;
 • Публикуване на записки от срещите на Борда на Директорите на ЕИБ.

2. Разработване на гарантирани защитни политики при отпускане на заеми извън ЕС

Понастоящем, ЕИБ няма разработена политика за отпускане на заеми в развиващите се страни. Тя отказва да се нарича "банка за многостранно развитие", въпреки че функционира в над 100 развиващи се страни и осъществява важни програми за развитие на ЕС в Средиземноморския регион и регионите на Африка, Карибите и Тихия океан. Още по-лошо, настоящата практика на ЕИБ по същество дава "карт бланш" за отпускане на заеми за страните извън ЕС, когато екологичните и социални стандарти, прилагани от ЕИБ за проектите не са уточнени. Аналогична е ситуацията с "общите заеми", които банката отпуска на своите посредници.

Ние настояваме ЕИБ да се придържа към общите ангажименти за развитие, възприети от ЕС и към стандартите, заложени от останалите банки за многостранно развитие. Това включва:

 • Проектите, финансирани от ЕИБ в развиващите се страни трябва да покажат как те допринасят за изпълнението на поставените Цели на хилядолетието за развитие, на ООН, и поетите Ангажиментите от Барселона от ЕС, за хармонизиране на политиката, включително за намаляване на бедността и осигуряването на екологични и социални гаранции;
 • Да бъде наложена категорична забрана за финансиране от ЕИБ на проекти, които могат да предизвикат значителни изменения или унищожаването на важни природни местообитания, включително местообитания на всички световно застрашени растения и животни; финансирането на незаконното експлоатиране на природни ресурси; производството на вещества, които са забранени или са предвидени да излязат от производство; или изграждането на големи язовири, които не отговарят на критериите поставени от Световната комисия по проблемите на язовирите;
 • Да бъде наложена категорична забрана за финансиране на всички проекти в територии, в които са нарушени свободата на словото и други граждански и политически права като това възпрепятства засегнатите общности да изложат своите съображения за проекта или да участват в процеса на неговото планиране;
 • ЕИБ трябва напълно да одобри препоръките, изложени от Световната Банка в нейния "Преглед на добивната индустрия" от януари 2004.

3. Секторни политики, съобразени с опазването на околната среда

Понастоящем, ЕИБ не съобразява своите заемни операции със секторните политики, а това би трябвало да е водещия фактор при взимане на решения за инвестиране. Твърдейки, че като цяло тя се ръководи от политиките на Европейските институции, ЕИБ до този момент се въздържа от разработването на ясни секторни цели, въпреки че в по-голямата си част и особено в сферата на околната среда, Европейските секторни политики трябва да бъдат прецизирани така, че да могат да служат на ЕИБ.

Настояваме ЕИБ да разработи свои собствени секторни политики за инвестиране в Енергетиката, Горите, Транспорта, Водите и Управлението на отпадъци, както и в други екологични области приоритетни за ЕС, спазвайки съществуващото Европейско законодателство и политика. ЕИБ трябва да основе Консултативен комитет за устойчиво развитие и отпускане на заеми, който да включва представители на банката, европейските институции, членове на правителствени, неправителствени организации и индустрията. Консултативният комитет трябва да разработи политически насоки за инвестиции на ЕИБ в енергийни, горски, транспортни, водни и други проекти. Работата на Консултативния комитет трябва да бъде напълно прозрачна и изчерпателна.

 • Енергиен сектор: ЕИБ трябва постепенно да оттегли финансирането си от проекти за изкопаеми горива до 2008 като ги замени с проекти за възобновяеми енергийни източници и програми за енергийна ефективност. Банката трябва своевеременно да следи дали всички възможни енергоспестяващи компоненти на индустриалните и енергийни проекти са максимално оптимизирани.
 • Горски сектор: ЕИБ трябва да увеличи заемите, които отпуска за възстановяване и опазване на горите като следва екологичните и социални критерии, разработени от всички заинтересовани страни. Тя трябва да финансира само проекти, които биха могли да допринесат за спирането на нелегалното изсичане на горите, което ги унищожава, като предложи управление, съобразено с обществеността или отговорно управление на горите чрез издаване на качествени лицензи. Тя не трябва да финансира проекти за търговия с емисии имайки предвид, че те не осигуряват постоянно акумулиране на въглерод и отклоняват ограничените финансови ресурси от проектите за възобновяеми енергийни източници.
 • Транспортен сектор: ЕИБ трябва да увеличи заемите за развитието на обществен градски транспорт, редовните железопътни линии и велосипедиране, като оттегли финансирането си от проекти за магистрали и разширявания на летища;
 • Воден сектор: ЕИБ трябва да увеличи заемите, отпускани за опазване на водите и за управление на отпадните води и да направи цялостна оценка на водните ресурси за всички индустриални проекти, вземайки предвид потребността от водни ресурси на естествените екосистеми в целия регион на водохващането;
 • Сектор управление на отпадъци: ЕИБ трябва да увеличи заемите, които отпуска за проекти, свързани с устойчивото управление на отпадъци. Приоритет трябва да имат технологии за минимизиране на отпадъците при източника, както и технологии за рециклиране и повторна употреба.

4. Създаване на механизъм за подаване на жалби от засегнатите граждани.

Понастоящем възможност да подават жалби към Европейския Омбудсман, свързани с дейности на ЕИБ, имат само граждани на Европейския съюз. Тези жалби, обаче, са валидни само в случаи, в които ЕИБ не е спазила своите собствени правила.

Настояваме ЕИБ да поеме цялата отговорност и да разработи механизми, които да осигуряват еднакви права за населението във и извън Европейския съюз. Тези механизми трябва:

 • Да бъдат напълно независими при установяването на фактите и да осигуряват възможността за достъп до вътрешните правила на ЕИБ във всички техни аспекти, както и до проектите, финансирани от нея;
 • Да гарантират, че дейностите финансирани от ЕИБ, спазват всички човешки права, социалните и екологични политики и още повече, че проектите не нарушават правата на засегнатото население и заобикалящата ги среда.
 • Да осигурят на засегнатите общности задоволителни компенсации;
 • Да осигуряват правото ЕИБ да приложи на своите компании-клиенти редица санкции, включително преустановяване на финансирането и включването им в черния списък в случай, че някое от гореспоменатите изисквания е нарушено.

5. Ефективни мерки за борба с корупцията и прането на пари

Понастоящем, чрез Европейския офис за борба с измамамите върху ЕИБ се осъществява ограничен контрол по отношение на коректността на финансовите й дейности. До този момент ЕИБ се въздържа от изявления, че може да изтегли финансирането си от проекти, при които е установена корупция.

Ние настояваме ЕИБ да разработи цялостна политика против корупцията, която да включва:

 • Изискване към клиентите на ЕИБ да докажат, че те, както и техните посредници и финансови агенти, спазват препоръчаната международна практика за отчитане и са приложили програма за поемане на корпоративна отговорност, която осигурява задоволителни системи за вътрешен контрол за разкриване на измами и корупция;
 • Ангажиране от страна на ЕИБ да подкрепя само договори, спечелени чрез отворени и прозрачни тръжни процедури;
 • Проучване на всички твърдения за корупция, автоматично прехвърляйки тези обвинения към съответните законодателни институции и налагане на вето върху на всички разходи при разследване за корупция;
 • Налагане на санкции, които включват лишаване от правото на заем от ЕИБ за десет години, плащане на глоба, както и публично разкриване на резултатите от разследванията за измама.

6. Социална и политически устойчива стратегия за отпускане на заеми на частния сектор

Понастоящем ЕИБ няма разрабoтени критерии за отпускане на заеми за частния сектор извън основните си финансови стандарти. ЕИБ дори няма съществуващи ефикасни средства за мониторинг на крайните бенефициенти от заемите, които отпуска за частния сектор.

Настояваме ЕИБ да разработи отделна политика за частния сектор, която напълно да спазва човешките права и корпоративен социално отговорен дневен ред, който да включва:

 • Приемането на пълен набор от правила и стандартни, съобразени с околната среда, обществото, човешките права и икономическото развитие, които да бъдат прилагани в съответствие с eвропейското законодателство и съществуващите международни инструменти, както за всички дейности финансирани от банката, така и за партньорите на проектите;
 • Разработването на подходящ механизъм за мониторинг, благодарение на който компаниите, които получават финансиране от ЕИБ, да се задължават да работят съобразно законодателството на страната-домакин, свързано с околната среда, човешките права и обществената отговорност. Това включва също и международните задължения на страната-домакин по въпросите за човешките права и околната среда, без значени дали тези задължения са съобразени на практика с местния закон;
 • Налагането на изискване към компаниите, клиенти на ЕИБ, да спазват Препоръките на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие за Мултинационалните предприятия. Спазването на тези препоръки ще се осъществява чрез редовно обществено осведомяване;
 • Налагането на изискване към компаниите, клиенти на ЕИБ, да докажат, че имат работещи механизми за прилагане на съответните международни инструменти за човешки права и основните трудови стандарти на Международната Работническа Организация.

Кампанията "Обществени пари в обществена полза" е подкрепена от:

A SEED Europe
Birdlife International
CEE Bankwatch Network
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth International
Transport & Environment
WWF European Policy Office
Amici della Terra, Italy
Atgaja, Lithuania
Asienhaus, Germany
Asociacion Civil Labor, Peru
Bank Information Center, USA
BothEnds, Netherlands
Bretton Woods Project, UK
BUND (Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland), Germany
Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Italy
CEIE, Bulgaria
CEPA, Slovakia
Centrum pro dopravu a energetiku, Czech Republic
Clean Air Action Group, Hungary
COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica
DECOIN, Ecuador
Eco-Unia Ecological Association, Poland
Eco-sense, Macedonia
Environmental Defense Fund, USA
Euronatura Centre for Environmental Law and Sustainable Development, Portugal
FERN, Belgium
Finnish ECA Reform Campaign, Finland
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Estonia
Friends of the Earth Grenada
Friends of the Earth Scotland
Friends of the Earth Slovakia
GLOBAL 2000, Austria
Green Alternative, Georgia
Green Federation 'Gaja', Poland
Greens 2004, Poland
Hnuti Duha, Czech Republic
Institute for Environmental Economics, Poland
International Rivers Network, USA
Les Amies de la Terre, France
Milieudefensie, Netherlands
Mouvement Ecologique, Luxembourg
National Ecological Center of Ukraine, Ukraine
National Society of Conservationists, Hungary
Observatorio de la Duenda en la Globalizacion, Spain
Polish Green Network, Poland
Quercus, Portugal
REDES, Uruguay
Royal Society for Protection of Birds (RSPB), UK
TERRA Mileniul III, Romania
The Corner House, UK
The Lower Silesian Foundation for Sustainable Development, Poland
Urgewald, Germany
VAK, Latvia
WEED, Germany
World Information Service on Energy, Netherlands
За Земята, България

Снимки от акцията

Вижте повече снимки от акцията тук: http://www.bankwatch.org/issues/eib/mcampaigns.html

начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org