мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР)

Обикновено е трудно да бъде получена информация от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР). Ако проявявате интерес към финансираните проекти от ЕБВР или към самата Банка, нейната политика, процедури и структура, вие вероятно сте се затрудненили да намерите информацията, която ви е необходима. Под натиска, който й бе оказан от различни обществени групи, правителствени и неправителствени организации като G7, G22 и Обединените Нации, ЕБВР сега претендира за прозрачност и откритост. Истината е, че все още е трудно да бъде придобита определена информация от ЕБВР, а информацията, която е достъпна в много случаи е трудно да бъде взета, особено когато става въпрос за граждани на страните от Централна и Източна Европа. Все още се отказва или е трудно да бъде намерена информация за проекти, които имат по-съществено влияние върху живота на хората и околната среда. Затова, този наръчник е изработен, за да даде ясна представа на заинтересованите граждани и Неправителствени организации (НПО) какъв тип информация за ЕБВР е обществено достъпна и как най-лесно можете да си я набавите.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Политиката на ЕБВР

Каква информация е достъпна

Как да получите информация

Съвети при искане на информация от ЕБВР

Езикови въпроси

Преглед на политиката

Адрес на ЕБВР


ПОЛИТИКАТА НА ЕБВР

През Юли 2000 ЕБВР представи нова Обществена политика за достъп до информация. Тя бе разработена поради нарастващия натиск върху Банката за по-голяма прозрачност и обществено участие. Тази политика ясно определя кои документи на Банката са достъпни за обществеността.

Политиката е основана на четири основни принципа.

  1. Прозрачност. ЕБВР заявява, че ще предостави информация за операционните си дейности, освен ако няма основателна причина за конфиденциалност.
  2. Съобразяване с указите. За да бъде подсигурено спазването на указите и проявена отговорност към нейните акционерите, Банката заявява, че членовете на ЕБВР ще бъдат в основата на изработването на политиката на ЕБВР и стратегическото вземане на решение.
  3. Желание за изслушване и отзивчивост към коментари. ЕБВР твърди, че ще продължава да гради своята собствена стратегия и оперативна политика като изслушва и другите страни.
  4. Гарантиране на бизнес подход при изпълняването на указите. ЕБВР не само подчертава необходимостта да защитава чувствителните бизнес партньорства като осигурява конфиденциалност на информацията, свързана с търговията, но също така заявява че това ще бъде балансирано, за да бъдат задоволени всички заинтересовани страни. ЕБВР твърди, че конфиденциалността няма да намали нейната отговорност.


КАКВА ИНФОРМАЦИЯ Е ДОСТЪПНА

ЕБВР разделя информацията си на две категории - специфична, отнасяща се за проектите, и информация за политиката и стратегиите на Банката.

СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ

Документ Описание Кога е достъпна Коментари
Резюмета на проектите (PSD) Дава кратко описание за клиента, финансиран от ЕБВР, стойността на проекта, цели, очаквани резултати и въздействие върху околната среда. Специфицира също категорията на проекта спрямо околната среда и съдържа контакти за въпроси. Проекти за частния сектор: поне 30 дни преди разглеждането им от Борда на Директорите (освен ако не е посочена причина за конфиденциалност). Проекти за обществения сектор: поне 60 дни преди разглеждането им от Борда на Директорите. Предоствянето на информация изисква съгласието на изпълнителя на проекта. Част от резюмето на проекта може да не бъде предоставена или в случай, че проектът се счита за конфиденциален като цяло нямя да бъде издаден PSD. За PSD, които са обществено достъпни, посетете: http://www.ebrd.com/projects/
psd/index.htm
Можете да задавате въпроси на: quesprojectenquiries@ebrd.com
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Идентифицира потенциалното влияние върху околната среда на "Проекти категория А". "Проекти категория А" са тези, в които има потенциално разнородно и значително влияние върху околната среда, което не може да бъде лесно идентифицирано и класифицирано и за което не могат да бъдат предписани компенсаторни мерки.

Частен сектор:
"Проекти категория А": 60 дни преди разглеждането им от Борда на Директорите.

Обществен сектор:
"Проекти категория А": 120 дни преди разглеждането им от Борда на Директорите.

Изпълнителите на проекта са отговорни за осигуряването на обществен достъп до Докладите по ОВОС. Това включва наличието на копие на Доклада на или в близост до мястото на реализиране на проекта. ЕБВР изисква от изпълнителите на проекта документите свързани с ОВОС-а да бъдат на разположение на обществеността до приключването на проекта. ЕБВР пази копия на Докладите по ОВОС и резюмето на ОВОС-а в Бизнес Информационния Център на Банката в Лондон и в Местния информационен център в страната, в която се изпълнява проекта. Информация по този въпрос можете да намерите на уеб страницата на ЕБВР: http://www.ebrd.com/enviro/
eias/index.htm
ЕБВР изисква от изпълнителите на проекта пълният Доклад по ОВОС да бъде преведен на официалният език на страната, в която се изпълнява проекта. Все пак, това не е задължително. Изпълнителят на проекта е задължен да предостави на обществеността само резюмето на Доклада по ОВОС на местния език. Повечето Доклади се изготвят на английски език. Коментарите към Доклада по ОВОС трябва да бъдат пренасочвани към изпълнителя на проекта.
Доклад на Борда за проекти за обществения сектор Документ, представен на Борда при изготвянето на крайното им решение по отношение на финансирането. Включва детайли за проекта и изпълнителя на проекта, финансов и икономически анализ, резюме от процеса на обществено участие, ключови въпроси за околната среда, рискови области, минал опит със сектора и препоръки на Президента. След одобрението на проекта от Борда на Директорите Информацията е достъпна е само при изискването й. Искания се правят към Бюрото за информация по проектите.
Работен вариант на документа за секторната политика Работен вариант на документ, който все още не е одобрен от Борда на Директорите. Той който очертава приоритетите и целите на ЕБВР за определен сектор. Може да съдържа стандарти и процедури, които следва да бъдат спазвани. След одобрение от Изпълнителния Комитет и обсъждане с Комитета за финансова и оперативна политика. Това е преди крайното одобрение от Борда на Директорите. Трябва да бъде остане на уеб страницата 45 дни за обществени коментари. Резюме на всички получени коментари трябва да бъде представено на Борда на Директорите. След одобрението на политиката, резюмето се публикува на уеб страницата.
Краен вариант на документа за секторна политика Утвърдени документи, които очертават приоритетите на ЕБВР и целите й за конкретния сектор. Могат да съдържат стандарти и процедури, които да бъдат следвани. Времевата рамка за обществен достъп не е конкретизирана Можете да намерите политиката на уеб страницата: http://www.ebrd.com/
about/strategy
или чрез Местните офиси и Бюрото за публикации в Лондон
Крайна стратегия за страната Очертава инвестиционното портфолио на ЕБВР до момента за конкретната страна, регистрираната промяната в резултат на дейностите на ЕБВР, действащата околна среда и научените уроци. Много важно е, че очертава целите и приоритетите за бъдещо действие на ЕБВР в заинтересованите страни. След одобрение от Борда на Директорите и консултация със заинтересованите страни. Няма конкретизирана времева рамка за публично оповестяване. ЕБВР може да не публикува пълния текст на Стратегията на страната, ако сметне, че това би могло да разклати диалога й със заинтересованата страна или ако публикуването й нарушава закона или подлага на заплаха националната сигурност на страната членка. Стратегиите на страните ще бъдат публикувани на уеб страницата на адрес: http://www.ebrd.com/
about/strategy
За стратегии на страните, които не са на уеб страницата на Банката, трябва да се свържете с Бюрото за публикации в Лондон или с Местния офис.
Резюме за Средни и Дългосрочни стратегии Резюмета на различни документи, които не са специфични нито за отделните сектори, нито за страните, но се използват като ръководство за бъдещи действия на ЕБВР. След одобрение на цялостната стратегия от Борда на Директорите. До този момент CEE Bankwatch Network няма опит със Средните и Дългосрочни стратегии.

В допълнение на информацията за политиката и стратегиите, както и специфичната информация за проектите, е изготвена цялостна информация за обществеността. Това включва годишни доклади и други публикации на ЕБВР. Актуален списък за това, което може да намерите, има на уеб страницата на ЕБВР, а също можете да се свържете и с Бюрото за публикации или местния офис.


КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Можете да намерите пълната Политика по предоставяне на информация на обществеността на уеб страницата на ЕБВР (http://www.ebrd.com/about/policies/pip/main.htm). Можете също така да подадете заявление за достъп до обществена информация към Бюрото за публикации или да се свържете с местния офис на Банката във вашата страна.

Местен Офис
Във всяка страна, в която ЕБВР оперира, има местен офис. За адреси и контакти посетете http://ebrd.com/about/contacts/index.htm

Уеб страница - www.ebrd.com
Уеб страницата на ЕБВР (www.ebrd.com) съдържа все по-голямо количество информация, включително и Политиката по предоставяне на информация на обществеността, Политиката по опазване на околната среда и Политиката по дейности в енергийния сектор, Екологични процедури, резюметата на проектите, стратегиите за подпомагане на държави, както и някои резюмета на Оценките за въздействие върху околната среда. (ОВОС). Уеб страницата е на английски, немски, френски и руски език. Въпреки това, документите, които се намират на страницата са само на английски език. Уеб страницата е объркваща и може да имате трудности при намирането на информацията, от която се нуждаете.

Бюра за информация по проектите
За информация или специфични въпроси по отделните проекти, трябва да се свържете с Бюрото за информация по проектите.

тел: +44 20 7338 6282
факс: +44 20 7338 6102
e-mail: projectenquiries@ebrd.com

Бюро за публикации
Всички документи, които са обществено достъпни с изключение на пълните доклади по ОВОС, би трябвало да се намират чрез Бюрото за публикации. Списъкът с наличната информация можете да намерите като се свържете с Бюрото. За някои публикации е необходимо да заплатите такса, докато други са безплатни. ЕБВР си запазва правата да взема такса за отделеното време от техните служителите, както и за пощенски разходи.

Бюра за публикации
тел: +44 20 7338 7553
факс: +44 20 7338 6102
e-mail: Pubsdesk@ebrd.com

Документи, за които се заплаща, могат да бъдат поръчани по интернет на адрес:
http://ebrd.com/pubs/order/index.htm

Информационен Бизнес Център
Доклади по въздействие върху околната среда (ОВОС) могат да бъдат намерени в Информационния Бизнес Център в Лондон (One Exchange Square, London). Той е отворен от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък. Ако искате да разгледате доклад по ОВОС, трябва да заявите това 24 часа по-рано. Докладът не може да бъде изнасян извън Информационния бизнес център и няма възможност да се ксерокопира.


СЪВЕТИ ПРИ ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕБВР

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ МЕСТНИТЕ ОФИСИ
Във всяка страна, в която функционира Местен офис има много информация. Свържете се първо с него. Много вероятно е да получите по-бързо информацията оттам, отколкото от Централния офис в Лондон. Контактите на местните офиси можете да намерите на адрес: http://ebrd.com/about/contacts/index.htm Често е по-лесно да намерите и да се свържете с вашия местен офис, отколкото с изпълнителя на проекта.

РАБОТЕТЕ БЪРЗО
Може да имате не повече от 30 дни да дадете коментар на проектите (в случай на проекти за частния сектор). Ето защо, е важно да придобиете бързо информацията, за да можете да дадете компетентни и смислени отговори.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ
Едва напоследък ЕБВР започна да изгражда система за широко разпространение на информация. Ако се сблъскате с проблеми при опита си да се сдобиете с информация, не се отказвайте, продължавайте да опитвате. Възможно е те да не са получавали такъв иск за информация преди и да не знаят как да отговорят адекватно.

ПРАВЕТЕ ВАШИТЕ ИСКАНИЯ ПИСМЕНО
Заслужава си труда да поискате информацията писмено, дори да сте посетили вече местния офис, Бюрото за публикации или офиса изпълнителя на проекта лично. Това оставя "писмена следа", с която можете да си послужите, ако срещнете проблеми.

АЛАРМИРАЙТЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ПРОБЛЕМ
Ако срещате проблеми при получаване на информация бързо и лесно, трябва да се свържете с:
Отдел връзки с обществеността/НПО:
/Outreach/NGO Relations Unit/
тел: +44 207 7338 6620 or 6868
факс:+44 207 7338 6102
e-mail: ngo@ebrd.com

Ако научите за екологични или здравни проблеми, предизвикани от проект на Банката, свържете се с:
Отдел за оценка на околната среда
/Environmental Appraisal Unit/
тел: +44 207 338 6020
факс: +44 207 338 6848

Ако разберете за нередности по процедурни въпроси, свързани с даден проект, свържете се с:
Отдела за Оценяване на проектите:
/Project Evaluation Department/
тел: +44 207 338 6107
факс: +44 207 338 6726

Във всеки случай е полезно да информирате Изпълнителния Директор, представляващ вашата страна, както и Отделът за оценка на проектите. Списък на Изпълнителните Директори можете да намерите на адрес http://ebrd.com/about/contacts/index.htm. Добре е да им предоставите колкото може повече подробности на вашия проблем включително дати, хора, с които сте контактували, т.н.


ЕЗИКОВИ ВЪПРОСИ

ЕБВР има четири официални езика, английски, френски, немски и руски език. Документацията на Банката почти винаги се изготвя на английски език и само по изключение е достъпна на други езици. Трябва да се оказва натиск върху ЕБВР да превежда повече документи. ЕБВР изисква от изпълнителите на проекта само резюмето на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) да бъде преведена на местния език, където се осъществява проекта.
Понякога изпълнителя на проекта превежда на местния език пълния доклад по ОВОС и винаги е полезно да изискате от него да направи това.


ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

ЕБВР твърди, че периодично ще преразглежда своята Обществена Информационна Политика и затова ще бъде предоставен годишен доклад на Борда на Директорите. Дейсността на CEE Bankwatch Network е насочена за подобрение на тази политика и поради тази причина бихме искали да научаваме за проблемиете, които сте имали при вашите опити да получите информация от Банката. Можете да намерите нашите контакти на края на страницата.


Адрес на ЕБВР:

The EBRD
One Exchange Square
London
EC2A 2JN United Kingdom
Tel: +44 207 338 6000
Fax: +44 207 338 6100

България
ул. "Московска" 17
София 1000
тел: + 359 2 987 66 11
факс: +359 2 981 53 36


[нагоре]
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org