мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Насоки за търсене на информация и наблюдение на проекти финансирани от Европейска инвестиционна банка

Този документ дава основни предложения как да искаме информация от ЕИБ и как да обжалваме в случай на отказ. Той ще бъде допълван, тъй като НПО ще получат повече опит при работа с информационната политика през 2002.

Въведение
През Октомври 2002 ЕИБ прие нова Информационна политика. В нея, обаче, липсва точен списък на документите, които ще бъдат обществено достъпни. От друга страна, тази политика дава възможност за обжалване при отказ на информация пред независимият Европейския Омбудсман (обществен защитник и посредник)на ЕИБ.

Политиката е създадена по такъв начин, че гражданите и НПО трябва да проверят наличието на различни документи издадени от ЕИБ и да създадат серия от прецедентни случаи, които да бъдат от полза на други желаещи за получаване на подобна информация.

Има 3 възможни стъпки за получаване на информация от ЕИБ.

  • Иск за достъп до информация
  • Жалба в случай, че информацията не е предоставена
  • Жалба до Европейския Омбудсман в случай че ЕИБ откаже да даде информацията (тази възможност е отворена само за граждани на ЕС, но трябва също да бъде проверена и от хора, живеещи извън границите на ЕС)

Стъпка 1: Иск за достъп до информация от ЕИБ:

Кой може да иска информация?
Всеки гражданин на Съюза или обикновени хора и НПО от страните, в които ЕИБ осъществява своите дейности, може да поиска информация. Не трябва да обяснявате причините, поради които я искате. Ако някой иск не е добре прецизиран или не е ясно кой документ изисквате, служителите на ЕИБ ще помолят за доизясняване на иска.

Откъде да искате информация
Генерален Секретариат
Отдел Информации и Комуникации
Европейска Инвестиционна Банка
L-2950 Люксембург
или от:
infopol@eib.org или infopol@bei.org.

Можете да поискате информация на всеки от официалните езици на ЕС и служителите трябва да ви отговорят на същия език.

Можете, също, да искате устно информация, но служителите могат да ви помолят да я формулирате писмено.

Кога и как трябва да получите отговор от служителите на ЕИБ?

В рамките на две седмици трябва да бъдете уведомени, че вашият иск за доступ до информация е получен или - когато е възможно - съществен отговор на вашето искане. Потвърждението за получаване трябва да съдържа името на отдела и служителите, отговорни за него. Служителите на ЕИБ трябва да отговорят на вашия иск в рамките на "приемливия период, без закъснение", но поне в рамките на два месеца. Ако не е възможно, поради "сложността на повдигнатия въпрос", трябва да получите информация за закъснението.

Документите трябва да бъдат предоставени в електронен формат (когато е възможно) или на хартиен носител. Може да ви бъде взета такса, която да покрие разходите за предоставянето на исканите от вас документите.

Отказ на информация

Отказът на информация трябва да съдържа обяснение за причините, поради които не може да ви бъде предоставена изисканата информация.

Стъпка 2: Жалба до ЕИБ

Ако ви е бил отказан достъп до информацията, която сте поискали или вашият иск е бил пренебрегнат и вие смятате, че според политиката на Банката вие трябва да получите тази информация, можете да изпратите писмена жалба до Генералния Секретариат на банката.

Генерален Секретариат на ЕИБ
Европейска Инвестиционна Банка
L-2950 Люксембург
факс: +352 43 79 31 89

Жалбата трябва да бъде изпратена в рамките на два месеца от датата на кореспонденция за информацията, която сте изискали (това означава 2 месеца след отказа на информация или 2 месеца, след като не сте получили отговор на вашето искане).

Отново, в рамките на 2 седмици трябва да бъдете уведомени, че вашата жалба е получена и най-малко в рамките на 2 месеца трябва да получите писмен отговор.

Стъпка 3: Жалба до Европейския Омбудсман

Според правилата на Европейският Омбудсман само гражданин на страните-членки на Съюза или живущи в страните-членки могат да подадат жалба до Европекйския Омбудсман. Бизнес, асоциации или други организации с регистриран офис в Съюза могат също да подадат жалба до Омбудсмана.

От друга страна, политиката на ЕИБ дава право за достъп до информация на жителите на страните, в които работи ЕИБ. Поради тази причина, е необходимо да бъде проверено дали Омбудсманът ще приеме жалба от жители извън страните от ЕС. Дори отказът да бъде приета жалбата може да бъде полезен за проверката на Политиката за достъп до информация или за повдигане на въпроса за дискриминация на граждани извън ЕС пред съд.

Как да подадем жалба?

Пишете до Омбудсмана на някой от 11-те официални езика на ЕС, обяснявайки ясно кой сте и причините за вашето оплакване.

Оплакването трябва да бъде направено в рамките на две години от датата, когато знаете фактите, на които се основава вашата жалба.
Вие вече трябва да сте свързали с ЕИБ и да пуснете жалба до Главния Секретариат в случай на отказ.

Омбудсманът не разглежда въпроси, които са вече в съда или са били разрешени от него.

Можете да подадете жалба просто като напишете писмо до Европейския Омбудсман или като използвате приложената форма.

Как трябва да изглежда жалбата?
От: (име)
От името на (име на организацията):
Адрес:
Тел/факс:

2. Срещу коя институция на Общността или орган искате да подадете жалба?

Европейската Инвестиционна Банка

3. Какво е решението или въпросът срещу което искате да подадете жалба? Кога бе предоставено на вашето внимание? Добавете приложения ако е необходимо.

Какви са документите, които поискахте и ви бе отказан достъп до тях.

4. Какви резултати се надявате да постигнете с вашата жалба? Какви са вашите изисквания?

Достъп до гореспоменатите документи.

5. Вече осъществили ли сте контакт със заинтересованите институции или органи на Общността, за да получите компенсация.

Обяснете, че вече сте направили това и дайте описание на вашите искания като включите дати и приложите копия на вашите искове за достъп до информация, както и отговорът на ЕИБ.

6.Ако жалбата има пряко отношение към институциите и органите в Общността: използвали ли сте всички възможности за вътрешни административни искания и оплаквания, в частност процедурите, описани в Член 90(1) и (2) в Задълженията на служителите? Ако сте го направили, изтекли ли са вече сроковете за отговор от тези институции?

В случай, че ЕИБ е пренебрегнала вашите искания, трябва да представите доказателство за това къде и как сте поискали информация.

7. Предметът на Вашата жалба бил ли е вече разглеждан от съд или предстои да бъде разглеждан?

Отговорът трябва да бъде не - ако съдите ЕИБ, Омбудсманът не може да вземе никакво решение. Това обаче не означава, че не може да подадете жалба пред Омбудсмана, ако имате дело срещу други институции по същия случай (напр. Националното правителство, или Спонсорът на проекта)

8. Съгласни ли сте вашата жалба да бъде прехвърлена на друга отговорна институция (Европейска или национална), ако Европейският Омбудсман реши, че няма право да я разгледа.

Да.

Дата и подпис:

Можете да намерите тези въпроси на английски език в PDF формат на:
http://www.euro-ombudsman.eu.int/form/en/form.htm

Или в html формат:
http://www.euro-ombudsman.eu.int/form/en/form2.htm

Как да се свържете с Европейския Омбудсман?

Кои документи са издадени до този момент?

Документи, които могат да бъдат намерени на уеб страницата

Статутът на ЕИБ - очертава законовата, финансова и административна рамка на дейностите на Банката.

Финансовият групов доклад на ЕИБ - законови изисквания и публикация, включително финансовият бюлетин, управление и резюме на дейнсотите на ЕИБ и Европейският Инвестиционен Фонд.

Финансирани проекти и статистика - годишни публикации, издадени заедно с Финансовия доклад на ЕИБ; включва списък с всички подписани договори за заем и осигурени в съответната година, както и статистически анализи за предните пет години.

Доклад за дейностите на Групата на ЕИБ - годишни публикации, издавани заедно с Финансовия доклад на групата и подчертаващи ключовите дейсности на Групата през изминалите финансови години, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него.

Информация за ЕИБ - бюлетин, издаван поне три пъти в годината, включващ ключови статии за дейсностите на ЕИБ.

Стратегически и политически документи

Правилник за добро административно поведение на служителите в Европейската Инвестиционна Банка в при работа с обществеността

Тематични брошури - занимават се с по-специфични специализирани области от дейностите на ЕИБ.

Документи за страната - описва възможностите за финансиране от ЕИБ и съдържа резюме за отпускането на заеми в различните страни и региони.

Технически проучвания - изработени от Дирекцията за проектите.

Оценки с обратна сила - от Отделът за оценка на операциите, който осъществява тематични, секторни и регионални/национални оценки за финансовите операции на ЕИБ.

Икономически и Финансови Поредици - включва шестмесечните "Издания на ЕИБ", представя резултатите от изследванията, направени от икономистите на ЕИБ с помощта на външни учени и други специалисти.

Документи, издадени в резултат на искове за достъп до информация (прецеденти)
Тази секция трябва да бъде обновена.

Връзки

Правила на ЕИБ за обществен достъп до документи:
http://www.eib.org/Attachments/strategies/pai_rules_en.pdf

Бюлетин за информационната политика на ЕИБ:
http://www.eib.org/Attachments/strategies/pai_ips_en.pdf

Правила за добро административно поведение за служителите на ЕИБ при работата им с обществеността:
http://www.eib.org/Attachments/general/code_en.pdf

Европейски Омбудсман:
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Ръководство за работа с Европейския Омбудсман:
http://www.euro-ombudsman.eu.int/guide/en/default.htm


[нагоре]
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org